PAMIATKY A PREDKOVIA

Katedra archívnictva a pomocných vied historických Filozofickej Fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a Bratislavský okrášľovací spolok pripravujú vedeckú konferenciu pod záštitou primátora Bratislavy Iva Nesrovnala

PAMIATKY A PREDKOVIA

Miesto konania: Bratislava, Univerzitná knižnica
Termín konania: utorok, streda 11. a 12. október 2016

K aktuálnym trendom súčasnej historiografie patrí problematika výskumu spoločenských elít. Jej dôležitou súčasťou je priblíženie genealogických väzieb, prepojení, príbuzenského prostredia a spoločenského pôsobenia významných osobností a rodov. Genealogický, ale aj príbuzný archontologický, prosopografický, či biografický výskum sa celkom prirodzene opierajú predovšetkým o písomné pramene, rodopis sa dosť často orientuje len na cirkevné matriky a súpisy obyvateľov. Spoločenské elity však po sebe nezanechali len písomné zmienky. Ich historický a kultúrny odkaz tvoria aj pamiatky hmotného charakteru, nespočetné nehnuteľnosti, pamiatkové objekty a muzeálne predmety. Hoci tie tvoria významnú súčasť nášho kultúrneho dedičstva, často majú pri genealogickom výskume len okrajovú, ilustratívnu, či doplnkovú úlohu.

V pripravovanej konferencii by sme sa chceli zamerať práve na tento typ prameňov upozorniť a predstaviť ich dôležitý prínos pre genealogický a biografický výskum.
V jednotlivých príspevkoch by sme chceli otvoriť a prezentovať tieto tematické okruhy:
I. Rodové rezidencie (feudálne sídla, meštianske domy, mlyny)
II. Historické portréty, galérie predkov, staré rodinné fotografie
III. Maľované rodokmene a vývody, erbovníky, štambuchy
IV. Miesta odpočinku predkov (staré cintoríny, kostolné krypty, hrobky)
V. Sepulkrálne pamiatky (náhrobníky, epitafy, mortuáriá, maľované truhly, sarkofágy a tumby)
VI. Genealogické pramene v knižniciach (rodinné biblie a pamätníky, albumy náboženských bratstiev)
VII. Muzeálne predmety s rodovým prepojením (pečatné prstene, šperky, pamätné medaily, pokály, sklo, porcelán, nábytok, zbrane)

Pripravovaná konferencia chce poskytnúť možnosť tieto netradičné genealogické pramene podrobne predstaviť, na konkrétnych príkladoch, ako jednotliviny i ako celky. Zároveň sa spoločne pokúsime zodpovedať aj niektoré otázky k tejto problematike:
– Aká je súčasná evidencia nepísomných genealogických prameňov a aké sú možnosti jej prezentácie pre bádateľov
– Aké sú možnosti a limity výpovednej hodnoty spomínaných prameňov pre moderný genealogický výskum
– Ako môže genealogický výskum pomôcť pri identifikácii pamiatkových objektov a muzeálnych predmetov

Príspevky z konferencie budú publikované v osobitnom rozšírenom čísle vedeckej ročenky WOCH, ktorú vydáva Bratislavský okrášľovací spolok. Organizátori si vyhradzujú právo zaradiť príspevok do programu. Rokovacími jazykmi konferencie budú slovenčina, čeština, tlmočenie z nemčiny a maďarčiny bude zabezpečené.

Prihlášku s názvom príspevku zašlite do 30. júna 2016 na e-mail: fqdermay@stonline.sk; macuha@bos-bratislava.sk

Hlavní organizátori konferencie:
doc. PhDr. Frederik Federmayer, PhD.
Mgr. Maroš Mačuha, PhD.

Partneri konferencie: Univerzitná knižnica v Bratislave, Pamiatkový úrad SR, Slovenské národné múzeum – Historické múzeum, Maďarský inštitút v Bratislave, časopis Pamiatky a múzeá, Historická revue, Monument revue.

Prečítajte si tiež: