Kontakt

Mgr. Maroš Mačuha, PhD.
Výkonný riaditeľ
Mobil: +421-907 368 024
E-mail: macuha@bos-bratislava.sk
macuha@krasnabratislava.sk

Korešpondenčná adresa:
Bratislavský okrášľovací spolok
Zelená 6
811 01 Bratislava

Registračná adresa:
Bratislavský okrášľovací spolok
Sídlo: Zelená č. 6, 811 01 Bratislava
IČO: 42 172 829
DIČ: 2022887779

Bankové spojenie:
Poštová banka, a.s., Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava
Číslo účtu v tvare IBAN: SK20 6500 0000 0054 3215 4321

Registrácia:
zapísaný 18.06.2009 v Registri občianskych združení vedenom MV SR pod č. VVS/1-900/90-286 21

V zastúpení:
Ing. Igor Chovanec, predseda správnej rady
Mgr. Maroš Mačuha, PhD., výkonný riaditeľ